БАС - ПІДПРИЄМСТВО: КОРОТКИЙ ОПИС


Бухгалтерія являє собою набір з 5-ти взаємопов′язаних модулів:

БалансЗарплатаОсновні засоби, Партнери.

Кожен з модулів призначений для реалізації однієї або декількох завдань бухгалтерського обліку.

Всі модулі побудовані на єдиній технологічній основі, мають єдині правила роботи з даними. Об′єкт обліку виражається списком особових рахунків. Сторони обліку - видами даних. Рух особових рахунків і перетворення їх параметрів виконується операціями. Операції відображаються одним або декількома первинними документами. Звіти надають підсумкові дані про виконані операції або стан об′єкта обліку. Є розвинені засоби для аналізу операцій і стану об′єкта обліку.

Зв′язки між модулями виконуються автоматично. Виключена така ситуація, коли дані про накладну на відпустку не потрапляють під взаєморозрахунки з партнером. Для цього не використовуються ніякі спеціальні режими з обміну даних. Зв′язок досягається під час налаштування операції спеціальними SQL процедурами, а надійність зв′язку - шляхом застосування транзакцій при розміщенні даних в різних модулях.

Є можливість вести бухгалтерський облік на одній базі даних з багаторівневою деревоподібною деталізацією. Це застосовується, коли на підприємстві є кілька госпрозрахункових підрозділів, коли є кілька джерел фінансування, коли один бухгалтер (група бухгалтерів) веде облік одночасно кількох підприємств. Баланс, головну книгу, будь-які звіти можна отримувати як для будь-якого підрозділу, так і для будь-якого проміжного рівня, наприклад, окремо по бюджету, спецрахунку, і по всім разом узятим.

У бухгалтерії не обов′язково повинні використовуватися всі модулі. Модуль «баланс» може працювати автономно, якщо немає аналітичного обліку. Інші модулі можуть працювати або в парі з модулем «баланс», або у взаємозв′язку з іншими модулями в залежності від функціональних навантажень. Наприклад, «Облік матеріалів» може використовуватися тільки з модулем «Баланс», якщо виконується тільки складський облік. При виконанні функцій реалізації продукції (товарів) потрібна взаємопов′язана робота з модулем «Партнери». При використанні модуля «Основні засоби» є зв′язок в частині переходу матеріальних запасів в основні засоби або виведення основних засобів з експлуатації.

Модуль "Баланс" використовується для підсумкового синтетичного обліку. У ньому є можливість вводити ручні бухгалтерські проводки, а також приймати проводки з інших прикладних модулів. Є режим для аналізу операцій, оперативного їх пошуку. Вбудовані засоби автоматичного виведення фінансових результатів (закриття рахунків).

Стандартний набір звітів - підсумкова оборотно-сальдова відомість (меморіальний ордер), дебетові та кредитові зворотні відомості по рахунку, розшифровка підсумкових проводок. Крім того, є набори звітів, що налаштовуються, кількість яких не обмежена. Вони поділяються на три групи: спеціальні звіти на бланках, звіти за даними головної книги, звіти про структуру витрат.

Спеціальні звіти на бланках (наприклад, баланс підприємства, дебіторсько-кредиторської заборгованості) мають кошти для їх налаштування і роздруківки. Для вибірки даних використовуються спеціальні процедури, які будуються на основі типових.

Звіти за даними головної книги передбачають різні вибірки за різні періоди, які доводиться робити головному бухгалтеру для відповідей на різні запити. Процес створення таких звітів, вибірки даних для них і роздруківки повністю автоматизований і орієнтований на користувача-бухгалтера.

Звіти про структуру собівартості є засобом для відповіді на питання про характер витрат, вироблених в заданому звітному періоді. Інформація для цих звітів береться з проводок. Кількість таких звітів не обмежена. Процес налаштування, вибірки даних і виведення на друк повністю автоматизований.

 

Модуль "Зарплата" - це, перш за все, розрахунки нарахувань заробітної плати та утримань з неї. При цьому функціональні можливості дозволяють автоматизувати всі види робіт бухгалтера по заробітній платі. Серед них, наприклад, розрахунок відпускних, лікарняних, автоматичні перерахунки податків при коригування нарахувань, всілякі види надбавок, доплат, сумісництв, суміщень, замін і т.п. Для бюджетних установ застосовується тарифікація.

Крім того, в цьому організованому обліку зворотніх відомостей по заробітній платі і по депоненту, формування всіх необхідних звітів для зовнішніх організацій, наприклад, довідки про доходи, про податки, про фондах, форми для статистики та ін. Зв′язок із зовнішніми підприємствами виробляється засобами експорту в установленій структурі даних.

Як окремий блок в модуль вбудований режим обліку робіт. У ньому вводяться дані про виконані роботи різних видів, з яких для розрахунку зарплати вибираються дані про нарахування і відпрацьованому часу, а також формуються різні виробничі звіти. Наприклад, тут обробляються дорожні листи автомобілів, наряди будівельних або виробничих бригад, окремі ручні операції робітників і ін. Крім заробітної плати з цих даних можна сформувати звіт, наприклад, про використання ПММ кожним водієм на кожному виді транспорту.

Засоби захисту даних дозволяють закріпити за кожним бухгалтером свої ділянки операцій, свої набори даних особових рахунків, що дозволяє їм працювати практично не заважаючи один одному - недоступні операції, особові рахунки, результати розрахунків не з′являються на екранах. Є практична реалізація зарплати в бухгалтерії міського відділу народної освіти, в якій на одну базу даних працюють більше 20 бухгалтерів-розраховувачів, обробляється понад 7000 особових рахунків з понад 200 шкіл, садочків та ін. установ.

 

Модуль "Партнери" використовується для обліку фінансових операцій і обліку взаєморозрахунків з партнерами з різних напрямків: покупці, постачальники, підзвітні особи та інші дебітори-кредитори.

До фінансових операцій належать рух по касі та розрахунковому рахунку. Формуються всі необхідні первинні і звітні документи. Застосовується імпорт даних з різних систем «Клієнт-банк».

Робота з партнерами передбачає формування всіх необхідних первинних і звітних документів, звірку взаєморозрахунків, облік податків (ПДВ, податкові кредити і податкові зобов′язання, валові доходи), а також оперативна робота з кожним партнером.

 

Модуль "Облік матеріалів" має кілька функціональних призначень: складський облік матеріалів, бухгалтерський облік матеріалів, розрахунок собівартості виробленої продукції, формування і аналіз структури витрат.

Складський облік передбачає аналіз руху і залишків матеріалів в розрізі складів і матеріально відповідальних осіб. Структура складів може бути як лінійною, так і багаторівневою деревоподібною.

Бухгалтерський облік означає відповідність руху і залишків матеріалів даними синтетичного бухгалтерського обліку. Для цього за кожною операцією руху матеріалів закріплені бухгалтерські проводки з відповідною кореспонденцією.

Для розрахунку собівартості передбачений блок налагоджених (описових) і розрахункових операцій, за допомогою яких проводиться розподіл витрат на виробничих рахунках на собівартість отриманої продукції (закриття рахунків). Послідовність обробки рахунків повністю автоматизована. Є помісячна і річна послідовність. Вони відрізняються набором оброблюваних рахунків.

Блок формування структури витрат призначений для отримання характеру витрат, що складають собівартість отриманої продукції, наприклад, скільки в собівартості становить зарплата, амортизація обладнання, матеріали, а в матеріалах частка ПММ, запасів, запчастин і т.д. Витрати описуються деревоподібною ієрархічної структурою, глибина вкладення якої практично не обмежена. У порівнянні з засобами аналізу структури витрат, наявними в балансі, тут можна отримати склад витрат на кожний конкретний виріб, використовувати перехідні залишки витрат, відстежувати відповідне списання і т.д.

Модуль "Основні засоби" призначений для обліку основних засобів (балансова вартість, знос, технічні характеристики), розподілу по матеріально-відповідальним особам, нарахування зносу, руху, залишків.

Приватне підприємство «Науково-дослідне і конструкторсько-технологічне бюро автоматизованих систем» (скорочено ПП «БАС») Частное предприятие «Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое бюро автоматизированных систем» (сокращенно ЧП «БАС») Scientific-research and design-technological bureau of automated systems (abbreviated as BAS)